Zorg in de chronische fase

Complexiteit van de CVA keten

Thuiszorg Rotterdam/Laurens nam samen met de Rotterdam Stroke Service (RSS) en de eerstelijns zorgprofessionals het initiatief om de nazorg voor CVA-patiënten in de regio te verbeteren en duurzaam in te richten. 

Zie de bijlage voor het artikel over deze samenwerking en waartoe het programma heeft geleid: 
Complexiteit CVA keten nazorg.pdf

Eerstelijns CVA-netwerk Rotterdam

Het eerstelijns CVA-netwerk Rotterdam is een netwerk van in CVA zorg gespecialiseerde zorgverleners die samenwerken, in uw wijk en zonodig bij u thuis. Wij bieden de zorg die u nodig heeft om zo optimaal mogelijk te functioneren in uw woon-werk omgeving. Voorbeelden van gespecialiseerde zorgverleners in de eerste lijn zijn fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, psychologen, diëtisten en CVA verpleegkundigen.

Homepage

Via onderstaande link vindt u alle belangrijke informatie van het eerstelijns CVA-netwerk
Eerstelijns CVA-Netwerk Rotterdam | 1stelijnscvanetwerkrotterdam.nl

Kwaliteitseisen

Er zijn een aantal kwaliteitseisen waaraan u moet voldoen om lid te kunnen worden van het Eerstelijns CVA-netwerk. Deze eisen vindt u op:
Kwaliteitseisen deelname Eerstelijns CVA-netwerk Rotterdam (ECNR) | 1stelijnscvanetwerkrotterdam.nl

Lidmaatschap

Om lid te worden van het eerstelijns CVA-netwerk dient u te voldoen aan de voorwaarden zoals gesteld in de statuten en huisregels. Een belangrijk punt is dat u de mogelijkheid biedt om aan huis te behandelen.
Aanvraag lidmaatschap | 1stelijnscvanetwerkrotterdam.nl