Skip to main content
SVG Image

Breinlijn

In Nederland komen er jaarlijks tussen 130.000 tot 160.000 mensen bij met hersenletsel. Dat heeft grote gevolgen voor hun dagelijks leven. Hersenletsel brengt veel vragen met zich mee. Voor de getroffene en de naasten, maar ook voor professionals zoals huisartsen, praktijkondersteuners en wijkteamleden. Met Breinlijn is er één landelijke toegangspoort. Mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals kunnen daar terecht voor vragen en casuïstiek over hersenletsel. De gratis hulpdienst is nu actief in meerdere regio's in Nederland en bereikbaar via de website www.breinlijn.nl

Breinlijn is laagdrempelig en eenvoudig vindbaar, zodat mensen met hersenletsel en hun naasten beter worden doorverwezen naar passende zorg en ondersteuning. Het slimme digitale systeem achter deze toegangspoort moet zorgen voor meer efficiëntie, waardoor de vraagsteller beter en sneller wordt geholpen.

Achtergrond Rotterdam Stroke Service en Breinlijn

Vanuit de Rotterdam Stroke Service (RSS) is het initiatief genomen voor de implementatie van de Breinlijn in Rotterdam Rijnmond. Anne Knoop-Labee (Rijndam), Lydia La (Rijndam), Bianca Buijck (RSS) en Ad van Dongen (coördinatiepunt NAH) hebben hiervoor de handen ineen geslagen.

Enkele jaren geleden werd het plan opgevat om een laagdrempelig en centraal platform in te richten waar patiënten na CVA, terecht konden. De wijze waar professionals en patiënten terecht konden met vragen was zeer versnipperd, en vragen werden op verschillende plekken neergelegd. Voor patiënten en zorgprofessionals was niet altijd duidelijk waar ze terecht konden. Het was toen dat de initiatiefnemers via het knowledge broker netwerk in contact kwamen met de Breinlijn in Noord Brabant. Het was niet wenselijk om een geheel nieuw platform in te richten, dus is gekozen voor implementatie van de Breinlijn: aansluiten bij bestaande initiatieven.

In de bestuurlijke overleggen van het Hersenletselcentrum Rotterdam (HLC) en de RSS (Algemeen en Dagelijks Bestuur) is hiervoor akkoord gegeven. De focus verschoof hiermee van niet aangeboren hersenletsel (NAH) als gevolg van CVA, naar NAH algemeen. Dus hoewel de RSS, CVA zorg in de acute, revalidatie en chronische fase als speerpunt heeft, hebben de leden van de RSS en Rijndam ook andere speerpunten. Zij richten zich niet uitsluitend op de CVA zorg, maar hebben ook grote expertise in overige NAH zorg.

Voor de regio Rotterdam Rijnmond wordt de Breinlijn bemenst door Ad van Dongen (coördinatiepunt NAH), Marian van Rutte-Visser (Meddin), Corine Ellens - Hagens (Rijndam) en Ellen Broere (Careyn).

Documenten

Project Waardegedreven Zorg Herseninfarct Rotterdam Stroke Service

Zorg voor patiënten met een herseninfarct wordt gecoördineerd door de Rotterdam Stroke Service (RSS), waarbinnen 7 ziekenhuizen, 8 instellingen voor geriatrische revalidatie, een medisch specialistisch revalidatiecentrum en vele zorgprofessionals in de eerste lijn samen werken.

Zorg gefragmenteerd

Ondanks alle inspanningen van deze zorgverleners ervaren patiënten de geleverde zorg soms als gefragmenteerd en ze weten vaak niet wie waar de regie heeft over de te leveren zorg. In de keten wordt door de vele zorgprofessionals samengewerkt op allerlei vlakken, maar er is geen gezamenlijke eindverantwoordelijkheid voor het uiteindelijke resultaat. De zorgprofessionals richten zich met name op de zorg die ze zelf leveren, in hun eigen deel van de keten.

Schotten in de financiering

Daarnaast staat het huidige vergoedingssysteem intensieve samenwerking tussen deze instellingen en zorgprofessionals in de weg. In Nederland worden de vergoedingsafspraken gemaakt tussen de verschillende zorgverzekeraars met de verschillende zorginstellingen en professionals. Daardoor ontstaan schotten in de financiering. Iedereen doet zijn eigen declaraties voor diensten, producten, service en behandeling en deze is onderling niet inwisselbaar.

Bundelbetaling

Daarom is in de Rotterdam Stroke Service het project waardegedreven zorg gestart met het zogenaamde Value Based Payment. Value-based payment biedt een oplossing ten aanzien van de gefragmenteerde financiering door bundelbetaling op basis van uitkomsten. In dit project zijn vier zorgaanbieders, Erasmus MC, Rijndam, Laurens en Transmitt Revalidatie met zorgverzekeraar Zilveren Kruis een samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Het doel van deze samenwerking is samen te komen tot het “verhogen van waarde van de zorg voor patiënten met een herseninfarct in de regio Rotterdam, tegen de laagst mogelijke kosten”.

Afspraken

De vijf partijen zijn overeengekomen om:

  • ​Uitkomsten te meten bij alle patiënten tot twee jaar na het herseninfarct (niet alleen Zilveren Kruis patiënten, maar alle patiënten).
  • Deze uitkomsten spelen een belangrijke rol in de zorgverlening en gesprekken met de patiënt.
  • Er wordt gestuurd op de uitkomsten met betekenisvolle interventies.
  • De samenwerkingspartners dragen gezamenlijk verantwoordelijkheid voor patiënt- en financiële uitkomsten.
  • Door gebruik te maken van bundelbetaling wordt de betaling van de zorg ‘ontschot’.
  • De samenwerkingspartners verdelen gezamenlijk de inkomsten en kosten.

Voortgang

De processen zijn nu ingeregeld, bundelafspraken zijn gemaakt, meetplannen ingericht en dashboard voor monitoren van metingen ontwikkeld. De volgende stap is een uitdaging: aan de hand van metingen sturen met passende interventies om de patiënt-en financiële uitkomsten te verbeteren. De vervolgstap naar het daadwerkelijke DOEN, sturen op data met interventies om de zorg te verbeteren.

Documenten

Zorg thuis na ontslag uit de zorginstelling

De Rotterdam Stroke Service biedt zorg in de thuis-fase nadat u bent ontslagen uit het ziekenhuis of de revalidatie-instelling. CVA-verpleegkundigen en een aantal gespecialiseerde fysiotherapeuten, logopedisten en ergotherapeuten helpen u bij lichamelijke en emotionele problemen. Zij werken samen in een multidisciplinair netwerk. Het doel hiervan is om samen de zorg zo goed mogelijk te organiseren. Naast de artsen en behandelaars die betrokken zijn bij de CVA-zorg zijn er ook CVA-verpleegkundigen aangesteld.

De CVA-verpleegkundige is het aanspreekpunt voor de patiënt. Samen met de patiënt bekijkt zij wat nodig is, zoals sociaal-emotionele begeleiding, eventuele aanpassingen in huis, maar ook het gesprek over wat de beroerte voor de patiënt en diens partner/familie betekent. Een andere belangrijke taak is dat ze ervoor zorgt dat de zorg van de diverse zorgverleners waar de patiënt mee te maken krijgt, op elkaar afgestemd wordt. De CVA-verpleegkundige neemt binnen 5 dagen na het ontslag uit het ziekenhuis, verpleeghuis of revalidatiecentrum contact op met de patiënt.

Documenten

Keten informatie systeem

De ziekenhuisoverdracht met gegevens van patiënten met een CVA vindt vaak plaats als de patiënt al is overgeplaatst. Daardoor kan deze informatie vaak pas beoordeeld worden nadat de patiënt aanwezig is in de vervolginstelling.Door patiëntgegevens elektronisch over te dragen, is deze informatie eerder beschikbaar. Dit zorgt voor een snelle en adequatere behandeling in de vervolginstelling. De doelstelling voor de lange termijn (na afloop van het project) is dat uiteindelijk alle ziekenhuisoverdrachten in de CVA-keten regio Rijnmond digitaal te raadplegen en op te halen zijn. De betrokken partijen hebben inmiddels inhoudelijk en financieel groen licht gegeven voor de start van het project.

Het realiseren van de elektronische overdracht in de CVA-keten gebeurt in vier fases: voorbereiding, het realiseren van de technische en functionele aspecten, de ingebruikname, en de afronding van het project.

Doelstellingen van de pilot zijn:

  • Elektronische overdracht van gestructureerde patiëntgegevens vindt plaats via de beveiligde infrastructuur van Stichting RijnmondNet;
  • Zorgverleners van het Ziekenhuis kunnen een elektronische overdracht van CVA-patiënten aanmaken en aanmelden bij de centrale verwijsindex van Stichting RijnmondNet;
  • Zorgverleners kunnen deze elektronische overdracht inzien via de viewer van Zorgportaal Rijnmond;
  • Overdracht gegevens zijn op het juiste moment beschikbaar: een of enkele dagen voor de patiënt wordt overgeplaatst.

Documenten

SVG Image
 

Contact

Dr. Bianca Buijck
Managing Director
Rotterdam Stroke Service
P/A Nieuwe Binnenweg 33, 3014 GB Rotterdam
 

Copyright 2024 Rotterdam Stroke Service